Заявка за издаване на професионален електронен подпис

  • Тип
  • Данни
  • Преглед
  • Начин на плащане и получаване

Период на валидност

Носител

Пълен комплект - подпис с карта и четец.
Не притежавам носители.
Комплект - подпис с карта.
Притежавам карточетец.
Само подпис.
Притежавам карта и карточетец.

B-Trust email

E-mail адресът се съдържа във вашия подпис и може да бъде използван за кореспонденция от отсрещната страна. За да можете да получавате и изпращате подписана и/или криптирана електронна кореспонденция, електронната поща трябва да поддържа протоколи POP3 и SMTP (S/MIME), както и да се използва посредством е-mail клиент (MS Outlook, MS Outlook Express, Thinderbird и др.). Ако не притежавате такава пощенска кутия, можете да регистрирате B-Trust e-mail, който отговаря на изброените изисквания. Цена: 12 лева с ДДС годишно.
E-mail адресът се съдържа във вашия подпис и може да бъде използван за кореспонденция от отсрещната страна. За да можете да получавате и изпращате подписана и/или криптирана електронна кореспонденция, електронната поща трябва да поддържа протоколи POP3 и SMTP (S/MIME), както и да се използва посредством е-mail клиент (MS Outlook, MS Outlook Express, Thinderbird и др.). Ако не притежавате такава пощенска кутия, можете да регистрирате B-Trust e-mail, който отговаря на изброените изисквания. Цена: 12 лева с ДДС годишно.
Общо: лв.


Квалифицирано удостоверение за Професионален квалифициран електронен подпис се издава на физическо лице - Титуляр, което е асоциирано с Юридическо лице и удостоверява електронната идентичност на Титуляря на подписа и връзката на Титуляря с публичния му ключ в удостоверението. Професионалният квалифициран електронен подпис е предназначен за юридически лица: фирми, хора със свободна професия и еднолични търговци. С професионален подпис не можете да представлявате себе си като физическо лице.