Заявка за издаване на усъвършенстван електронен подпис

  • Тип
  • Данни
  • Преглед
  • Начин на плащане и получаване

Притежател

Период на валидност

B-Trust email

Общо: лв.


Усъвършенстван електронен Подпис се издава на юридическо лице или физическо лице и удостоверява електронната идентичност на Титуляря на подписа. Удостоверението за Усъвършенстван електронен Подпис се използва при защитено и криптирано изпращане на електронни съобщения и защитени и криптирани комуникации, достъп до информация и онлайн транзакции изискващи значително ниво на сигурност.